แบบทดสอบ


แบบทดสอบ


คำชี้แจง  เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
  
 1.  หลักการตั้งชื่อเรื่องที่ดี
        ก. ต้องอ่านข้อความให้จับใจความสำคัญได้
        ข. ชื่อเรื่องต้องกะทัดรัด
        ค. พิจารณาประโยคใจความสำคัญ
        ง. ข้อ ก และ ข ถูก
2.  ควรนำข้อความใดมาใช้ประกอบการเขียนเรียงความเรื่อง "การประหยัด
        ก. รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
        ข. งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข
        ค. มีเงินนับว่าน้อง มีทองนับว่าพี่
        ง. ชาติที่เจริญเพราะประชาชนรู้จักประหยัด
3. ข้อความในข้อใดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของเรียงความ
        ก. คำนำ
        ข. เนื้อเรื่อง
        ค. สรุป
        ง. สำนวนโวหาร
4. การเขียนจูงใจ ปลุกใจ ให้เห็นคล้อยตามและปฏิบัติตามใช้โวหารแบบใด
          
ก. อุปมาโวหาร
           ข. เทศนาโวหาร
           ค. บรรยายโวหาร
           ง. พรรณนาโวหาร
5. ข้อใดสำคัญที่สุด สำหรับการเขียนเรียงความ
          
ก. เนื้อเรื่องสั้นกะทัดรัด
           ข. ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจ
           ค. เขียนสรุปให้ชวนติดตาม
           ง. ใช้คำศัพท์ที่มีเสียงไพเราะ
6.  ข้อใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เรียงความมีคุณค่า
          
ก. มีเนื้อเรื่องบริบูรณ์
           ข. ใช้ภาษาง่ายสื่อความหมายดี
           ค. ใช้ถ้อยคำไพเราะสละสลวย
          
ง. มีเนื้อเรื่องที่สนุกชวนติดตาม
7. “สำนวนเป็นวิธีการพูดอย่างหนึ่ง หมายความอย่างหนึ่ง ไม่หมายความตรงตามถ้อยคำที่ เรียบเรียง เช่น ขิงก็รา ข่าก็แรง ก็ไม่ได้กล่าวถึงพืช 2 ชนิด คือ ขิง ข่า แต่หมายถึงการที่คน 2 คนรุนแรงเข้าหากัน ไม่มีฝ่ายใดลดละให้กัน ข้อความนี้เป็นโวหารแบบใด
          
ก. อุปมาโวหาร
          
ข. เทศนาโวหาร
          
ค. สาธกโวหาร
          
ง. พรรณนาโวหาร